Algemene voorwaarden

I. Linders Bonbons, kantoorhoudende aan de Lindelaufer gewande 24, 6367AZ te Voerendaal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 17110652, hierna te noemen Linders Bonbons.

II. De afnemer is de afnemer c.q. klant van Linders bonbons.

III. Linders Bonbons gaat uit van goed vertrouwen en dat zij en de afnemer elkaar van dienst kunnen en willen zijn. Linders Bonbons doet eerlijk zaken en gaat te allen tijde uit van redelijkheid en billijkheid. Doch acht zij het voor de goede orde noodzakelijk deze Algemene Voorwaarden op te stellen en te hanteren.

IV. Een overeenkomst kan een mondelinge (telefonische) afspraak zijn of via e-mail  tot stand zijn gekomen, zonder dat ze door beide partijen daadwerkelijk is ondertekend.

1. Algemeen

 • 1.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Linders Bonbons. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Linders Bonbons. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
 • 1.2   Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Linders Bonbons behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
 • 1.3   Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Linders Bonbons erkend.
 • 1.4  Linders Bonbons garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

 • 2.1    Levering vindt plaats z.s.m. na productie of vooraf gecommuniceerde afleverdatum.
 • 2.2   In het kader van de regels van de koop op afstand zal Linders Bonbons bestellingen tenminste binnen 7-14 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 week na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
 • 2.3   Aan de leveringsplicht van Linders Bonbons zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Linders Bonbons geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 • 2.4   Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 • 2.5   Voor de levering van de chocolade maakt Linders Bonbons gebruik van de diensten van DHL en GLS, of Nagel Logistics voor pallet vervoer.
 • 2.6   Indien de klant een gewenste bezorgdatum heeft opgegeven bij het plaatsen van zijn bestelling dan verstuurt Linders Bonbons de bestelling 1-2 werkdag(en) voor de opgegeven bezorgdatum. Te late levering van de bestelling is geen reden voor creditering van de bestelling en/of bezorgkosten.
 • 2.7  Linders Bonbons is niet verantwoordelijk voor het niet tijdig of niet intern doorsturen van pakketten binnen bijvoorbeeld grote internationale concerns, ziekenhuizen, recepties, bedrijven en voor onderlinge afspraken tussen bezorgdienst en de ontvanger.
 • 2.8   Indien de ontvanger het pakket weigert, om welke reden dan ook, wordt het pakket retour gestuurd door DHL of GLS. Let op dat bij grote concerns, etc. het concern de ontvanger is en niet de contactpersoon.
 • 2.9  Linders Bonbons is niet verantwoordelijk voor foutief opgegeven adressen. Wanneer de klant een foutief adres heeft opgegeven kan het pakket retour gestuurd worden door DHL of GLS of het  wordt op het opgegeven adres geleverd (naam ontvanger en adres hoeven niet overeen te komen, opgegeven adres is leading). Er vindt geen creditering van de bestelling plaats.

3. Prijzen

 • 3.1   Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
 • 3.2   Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • 3.3   Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en EXCLUSIEF 9% BTW., logo/Instelkosten en verzendkosten EXCLUSIEF 21%BTW.

4. Zichttermijn/herroepingsrecht

 • 4.1  Alle door ons geproduceerde en/of geleverde producten betreft op maat gemaakte of gepersonaliseerde producten en vallen derhalve niet onder de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW)

5. Uitvoering

Linders Bonbons voert de overeenkomst voor de levering van product naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

6. Betaling

Betaling dient uiterlijk binnen 14 dagen na levering/factuur van producten te geschieden. Tenzij anders overeengekomen.

7. Gegevensbeheer

 • 7.1   Indien u een bestelling plaatst bij Linders Bonbons, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Linders Bonbons. Linders Bonbons houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
 • 7.2  Linders Bonbons respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
 • 7.3  Linders Bonbons maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

8. Garantie

 • 8.1  Linders Bonbons garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
 • 8.2   De garantietermijn van Linders Bonbons komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Linders Bonbons is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
 • 8.3   De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Linders Bonbons) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Linders Bonbons. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 5 dagen na levering aan Linders Bonbons schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 • 8.4   Indien klachten van de afnemer door Linders Bonbons gegrond worden bevonden, zal Linders Bonbons naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een andere regeling treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Linders Bonbons en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Linders Bonbons) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Linders Bonbons gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Linders Bonbons voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 • 8.5  Linders Bonbons is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
 • 8.6   Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Linders Bonbons in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Linders Bonbons en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

9. Aanbiedingen

 • 9.1   Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
 • 9.2   Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Linders Bonbons zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
 • 9.3   Mondelinge toezeggingen verbinden Linders Bonbons slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 • 9.4   Aanbiedingen van Linders Bonbons gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
 • 9.5  Linders Bonbons kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 • 9.6   Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

10. Overeenkomst

 • 10.1   Een overeenkomst tussen Linders Bonbons en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Linders Bonbons op haalbaarheid is beoordeeld.
 • 10.2  Linders Bonbons behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

11. Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite  en verpakkingen van Linders Bonbons gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

12. Overmacht

 • 12.1  Linders Bonbons is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 • 12.2   Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet en bugs in het systeem, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Linders Bonbons alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 • 12.3  Linders Bonbons behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Linders Bonbons gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 • 12.4   Indien Linders Bonbons bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

13. Aansprakelijkheid

Linders Bonbons is niet aansprakelijk voor ziekte of dood van huisdieren bij postorders waarbij het huisdier bij de verpakte chocolade kan komen en dit op eet.

14. Eigendomsvoorbehoud

 • 14.1   Eigendom van alle door Linders Bonbons aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Linders Bonbons zolang de afnemer de vorderingen van Linders Bonbons uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Linders Bonbons wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
 • 14.2   De door Linders Bonbons geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 • 14.3   De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 • 14.4   De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Linders Bonbonsof een door Linders Bonbons aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Linders Bonbons haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 • 14.5   Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Linders Bonbons zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 • 14.6   De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Linders Bonbons.

15. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 • 15.1   Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 • 15.2   Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Linders Bonbons en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Maastricht kennis, tenzij Linders Bonbons er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.